Chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình

  • Hậu quả pháp lý của sáp nhập doanh nghiệp
  • Hậu quả pháp lý của sáp nhập doanh nghiệp

    Sáp nhập doanh nghiệp là gì? Theo Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2014, sáp nhập là việc một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
  • Hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp
  • Hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp

    Cổ phần hóa doanh nghiệp là: Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu;
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến