Chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình

  • Hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp
  • Hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp

    Cổ phần hóa doanh nghiệp là: Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu;
  • Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
  • Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

    Hợp nhất Doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến