Cấp mới, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ

 • Đính chính tên trong sổ đỏ
 • Đính chính tên trong sổ đỏ

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013, việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (gọi chung là Giấy chứng nhận) đã cấp được quy định như sau:
 • Cấp phép xây dựng nhà ở
 • Cấp phép xây dựng nhà ở

  Việc xây dựng nhà ở tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh, thành trên cả nước nói chung đều phải được thực hiện theo quy định phù hợp với quy hoạch chung của khu vực nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
 • Cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp
 • Cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp

  Trên cơ sở sự bình đẳng giữa các cá nhân, tổ chức thì các doanh nghiệp cũng có quyền được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp được quy định một cách chặt chẽ trong Luật Đất đai 2013.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ
 • Thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ

  Căn cứ khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ – CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau:
 • Các trường hợp được cấp Sổ đỏ
 • Các trường hợp được cấp Sổ đỏ

  Căn cứ theo Điều 99 Luật Đất đai năm 2013, Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ – CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
 • Cấp Sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền
 • Cấp Sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền

  Căn cứ Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ – CP Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền được thực hiện như sau:
 • Cấp Sổ đỏ với đất có vi phạm luật đất đai trước 1/7/2014
 • Cấp Sổ đỏ với đất có vi phạm luật đất đai trước 1/7/2014

  Căn cứ Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ – CP Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xử lý như sau:
Hỗ trợ trực tuyến