Luật sư Sở hữu trí tuệ

  • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua kiểm soát biên giới
  • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua kiểm soát biên giới

    Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu được hiểu là những biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm bất kỳ loại quyền sở hữu trí tuệ nào và đặc biệt ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu vào các kênh thương mại.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến