Đăng ký nhãn hiệu

 • Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
 • Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

  Nhãn hiệu là các dấu hiệu bên ngoài của sản phẩm. Nó là yếu tố mà người tiêu dùng nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến sản phẩm. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rất quan trọng để bảo vệ, hạn chế các tranh chấp xảy ra, tạo niềm tin cho khách hàng đối với doanh nghiệp. Để việc bảo hộ nhãn hiệu đạt hiệu quả cao thì câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là làm gì trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?
 • Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang
 • Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang

  Các sản phẩm thời trang là những mặt hàng dễ bị làm nhái, làm giả. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền là việc làm cần thiết để bảo vệ nhãn hiệu của mình, là cơ sở để ngăn chặn những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng khác.
 • Đồng chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Đồng chủ sở hữu nhãn hiệu

  Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
 • Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Quyền đăng ký nhãn hiệu

  Quyền đăng ký nhãn hiệu thuộc về các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp cụ thể được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ như sau:
Hỗ trợ trực tuyến