Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Thủ tục đăng ký quyền liên quan
 • Thủ tục đăng ký quyền liên quan

  Việc nộp đơn đăng ký tại Cục Bản quyền không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền liên quan. Tuy nhiên khi có tranh chấp, tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền liên quan thuộc về mình, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
 • Thủ tục đăng ký quyền tác giả
 • Thủ tục đăng ký quyền tác giả

  Việc đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc, tuy nhiên Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là căn cứ chứng minh quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm của mình trong trường hợp có tranh chấp hoặc xảy ra hành vi xâm phạm quyền tác giả.Thủ tục đăng ký quyền tác giả như sau:
 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  Sau 2 đến 3 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký quyền liên quan hợp lệ tại Cục Bản quyền , bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bao gồm các nội dung như sau:
 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

  Sau 2 đến 3 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả hợp lệ tại Cục Bản quyền , bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm các nội dung như sau:
 • Ý nghĩa của văn bằng bảo hộ quyền tác giả
 • Ý nghĩa của văn bằng bảo hộ quyền tác giả

  Theo quy định tại khoản 1 điều 49 luật SHTT, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm là việc chủ sở hữu nộp đơn kèm hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.
Hỗ trợ trực tuyến