Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

 • Điều kiện chung được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm
 • Điều kiện chung được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm

  Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học

  Tổ chức cá nhân muốn kinh doanh các chế phẩm sinh học này phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Để được cấp giấy chứng nhận này, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tiến hành thủ tục như sau:
 • Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học
 • Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

  Chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải là sản phẩm có nguồn gốc sinh học được dùng để xử lý chất thải gồm: vi sinh vật, enzym và các chất chiết suất từ động vật, thực vật và vi sinh vật, không bao gồm các sinh vật biến đổi gen.
 • Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản
 • Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản

  Khoáng sản là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước. Chính vì thế, Nhà nước rất quan tâm trong việc quản lý vấn đề khác cũng như thăm dò khoáng sản. Do đó, để hành nghề thăm dò khoáng sản thì cá nhân, tổ chức phải có hồ sơ thăm dò khoáng sản.
Hỗ trợ trực tuyến