Chuyển nhượng, thừa kế đất đai

 • Tặng cho đất có điều kiện
 • Tặng cho đất có điều kiện

  Tặng cho đất là một giao dịch tặng cho tài sản thường xảy ra giữa cá thành viên trong gia đình, kèm theo đó người tặng cho thường có xu hướng đặt ra những điều kiện nhất định đối với người được tặng cho
 • Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất
 • Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

  Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai
 • Đăng kí đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Đăng kí đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê

  Khi thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất đang còn, bên cho thuê vẫn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, nhưng phải báo cho bên thuê biết để bên thuê thực hiện nghĩa vụ với bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Nghĩa vụ tài chính về đất đai
 • Nghĩa vụ tài chính về đất đai

  Theo quy định của Luật đất đai 2013, khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai
 • Bồi thường đất nông nghiệp khi bị thu hồi
 • Bồi thường đất nông nghiệp khi bị thu hồi

  Theo quy định tại Điều 77 Luật đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây
Hỗ trợ trực tuyến