Tư vấn ly hôn

  • Các trường hợp chia tài sản chung bị vô hiệu
  • Các trường hợp chia tài sản chung bị vô hiệu

    Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: - Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích
Hỗ trợ trực tuyến