Luật sư Sở hữu trí tuệ

 • Đăng ký hợp đồng li-xăng
 • Đăng ký hợp đồng li-xăng

  Hợp đồng li-xăng là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép một tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
 • Hợp đồng li-xăng là gì ?
 • Hợp đồng li-xăng là gì ?

  Hợp đồng li-xăng là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép một tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ

  Ngoài các quy định của pháp luật về điều kiện , loại hình công nghệ được chuyển giao, pháp luật còn quy định cụ thể những quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao công nghệ.
 • Điều kiện bảo hộ tên thương mại
 • Điều kiện bảo hộ tên thương mại

  Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên giao công nghệ
 • Quyền và nghĩa vụ của bên giao công nghệ

  Khi thực hiện chuyển giao công nghệ, ngòai các điều kiện chuyển giao, hai bên phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 . Theo đó, bên giao công nghệ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 • Công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao
 • Công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao

  Theo quy định của pháp luật, tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền có quyền được chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, Pháp luật còn quy định từng loại công nghệ được khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến