Hỏi đáp pháp luật dân sự

  • Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
  • Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

    Phòng vệ chính đáng được xem là hành vi không trái pháp luật và người thực hiện hành vi này không bị coi là có lỗi nên dù cho hành vi này có gây ra hậu quả thì người thực hiện hành vi cũng không phải gánh chịu hậu quả này. Tuy nhiên, nếu như người thực hiện hành vi này vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, gây ra thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại.
Hỗ trợ trực tuyến