Tư vấn đầu tư nước ngoài

  • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
  • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

    Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2015. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với từng ngành, nghề cụ thể được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư
  • Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

    Để khuyến khích một số loại hình kinh doanh phát triển và góp phần nâng cao trình độ kinh tế, giải quyết vấn đề việc làm, Nhà nước đã quy định một số ngành nghê và địa bàn được ưu đãi đầu tư.
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến