Kiểu dáng công nghiệp

  • Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

    Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sau đây gọi là Luật SHTT), “chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác”.
  • Quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp

    Quyền ưu tiên theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là một quy định có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp, công ty có hoạt động đầu tư kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Theo đó, người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
<<123>>

Hỗ trợ trực tuyến