Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Trình tự, thủ tục đăng ký sáng chế
 • Trình tự, thủ tục đăng ký sáng chế

  Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ Căn cứ Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 • Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh
 • Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh

  Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005 số 50/2005/QH11 Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2009 số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP qui định về về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
 • Đối tượng được hưởng nhuận bút
 • Đối tượng được hưởng nhuận bút

  Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng.
 • Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế
 • Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế

  QUYỀN TÁC GIẢ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ a) Định nghĩa Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế là quyền nhân thân và quyền tài sản phát sinh từ các quan hệ về quyền tác giải có yếu tố nước ngoài. Yêu tố nước ngoài ở đây được thể hiện bới 1 trong 3 yếu tố:
Hỗ trợ trực tuyến