Thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp

 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

  - Người thuộc trường hợp quy định của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:
 • Hội nghị chủ nợ luật phá sản 2014
 • Hội nghị chủ nợ luật phá sản 2014

  Hội nghị chủ nợ là một trong những bước quan trọng trong việc quyết định xem liệu một doanh nghiệp hay hợp tác xã có bị tuyên phá sản ngay không? Luật Hải Nguyễn đưa ra các thông tin cụ thể về vấn đề này:
 • Vai trò của hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản
 • Vai trò của hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản

  Bước 4: Hội nghị chủ nợ *Thẩm phán ra quyết định triệu tập hội nghị chủ nợ lần I. - Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ như sau: + Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản...
 • Hội nghị chủ nợ là gì
 • Hội nghị chủ nợ là gì

  Hội nghị chủ nợ được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
 • Nghi quyết hội nghị chủ nợ
 • Nghi quyết hội nghị chủ nợ

  Nghị quyết Hội nghị chủ nợ phải có các nội dung: + Ngày, tháng, năm; + Tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; + Tên, địa chỉ của người yêu cầu mở thủ tục phá sản; + Tên, địa chỉ của doanh
 • Tiến hành hội nghị chủ nợ
 • Tiến hành hội nghị chủ nợ

  Tôn trọng thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. +Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản.
 • Nội dung và trình tự hội nghị chủ nợ
 • Nội dung và trình tự hội nghị chủ nợ

  Hội nghị chủ nợ được tiến hành như sau: Bước 1: Thẩm phán được phân công phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ; Bước 2: Hội nghị chủ nợ biểu quyết thông qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo đề xuất của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ;
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến