Thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp

  • Mục đích của hội nghị chủ nợ
  • Mục đích của hội nghị chủ nợ

    Hội nghị chủ nợ được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp
  • Yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã

    Theo quy định tại Luật Phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán được coi là mất khả năng thanh toán và phải tiến hành yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến