Tư vấn đất đai

  • Thủ tục đăng ký bổ sung nhà trên sổ đỏ
  • Thủ tục đăng ký bổ sung nhà trên sổ đỏ

    Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất muốn đăng ký bồ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?
  • Thông tư 250/2016/TT-BTC
  • Thông tư 250/2016/TT-BTC

    Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ tài chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2016
Hỗ trợ trực tuyến