Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Quyền tác giả trong trường hợp đồng tác giả
 • Quyền tác giả trong trường hợp đồng tác giả

  Các đồng tác giả cùng đầu tư lao động, tài chính và các điều kiện vật chất khác để sáng tạo tác phẩm là chủ sở hữu chung đối với tác phẩm và được hưởng các quyền của tác giả theo quy định của pháp luật.
 • Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu
 • Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu

  Nhãn hiệu và thương hiệu có gì khác nhau? Các mối liên hệ giữa nhãn hiệu và thương hiệu? Làm sao để phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu. Thương hiệu giống nhãn hiệu, nhãn hiệu khác thương hiệu….hay cả hai là một.
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

  Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín khiếm cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi
 • Cẩn làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế
 • Cẩn làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Để đăng ký bảo hộ sáng chế, cá nhân, tổ chức cần nộp đơn đăng ký sáng chế đến cục sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, để đơn đăng ký sáng chế đạt hiệu quả, tránh lãng phí thời gian và tiền...
Hỗ trợ trực tuyến