Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Có nên công bố tác phẩm?
 • Có nên công bố tác phẩm?

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Ý nghĩa của quyền công bố tác phẩm
 • Ý nghĩa của quyền công bố tác phẩm

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Giới hạn quyền tác giả
 • Giới hạn quyền tác giả

  Nhằm hài hòa lợi ích quyền tác giả và lợi ích chung của cộng đồng, pháp luật quyền tác giả quy định những ngoại lệ của độc quyền hay còn gọi là các hạn chế của quyền tác giả đối với một số hành vi sử dụng khai thác quyền tác giả.
 • Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng
 • Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng

  Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm thuộc về công chứng nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả theo quy định pháp luật.
 • Những tác phẩm thuộc về công chúng
 • Những tác phẩm thuộc về công chúng

  Tác phẩm là sản phẩm trí tuệ của tác giả, cũng có thể gọi đó là “đứa con tinh thần” của tác giả, được sáng tác bằng tâm huyết, trí tuệ và mọi phương tiện vật chất, kỹ thuật của mình.
Hỗ trợ trực tuyến