Quyền tác giả - Quyền liên quan

  • Đặc điểm của tác phẩm phái sinh
  • Đặc điểm của tác phẩm phái sinh

    Khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam định nghĩa: tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.
Hỗ trợ trực tuyến