Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 • Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ
 • Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ

  Hiện nay, cả công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần đều có quyền được giảm vốn điều lệ. Thủ tục giảm vốn điều lệ được hướng dẫn bởi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:
 • Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty
 • Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty

  Vốn điều lệ công ty là một trong các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nếu có nhu cầu tăng vốn điều lệ, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
 • Thay đổi tên doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án
 • Thay đổi tên doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án

  Đối với việc thay đổi tên doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực thi hành, người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Có được giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần
 • Có được giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

  Để tạo thuận lợi cho Công ty cổ phần thực hiện quyền giảm vốn điều lệ của mình, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 111, cho phép CTCP được thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:
 • Quy định mới về thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Quy định mới về thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chủ động tiến hành hoạt động kinh doanh mới ngay khi có đủ điều kiện kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi để lưu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến