Doanh nghiệp - Đầu tư

  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

    Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài và do cá nhân Việt Nam thành lập và quản lý thì theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập
Hỗ trợ trực tuyến