Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Sử dụng tác phẩm và trả tiền tác quyền
 • Sử dụng tác phẩm và trả tiền tác quyền

  Để cân đối giữa lợi ích giữa một bên là bảo hộ quyền tác giả với một bên là quyền thụ hưởng của công chúng, đảm bảo khuyến khích sự sáng tạo cũng như tạo điều kiện tiếp cận những giá trị nghệ thuật, khoa học, … thì pháp luật mỗi nước đều đặt ra giới hạn quyền tác giả.
 • Chủ sở hữu quyền tác giả
 • Chủ sở hữu quyền tác giả

  Chủ sở hữu của quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản liên quan tới tác phẩm được thừa nhận dù họ là người trực tiếp hoặc không trực tiếp tạo ra sản phẩm.
 • Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  Việc nộp đơn để được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền, song việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người được ghi nhận quyền khi có tranh chấp xảy ra.
 • Chuyển giao quyền tác giả
 • Chuyển giao quyền tác giả

  Chuyển giao quyền tác giả được hiểu là việc chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản thuộc quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Người chuyển giao đầu tiên nhìn chung là tác giả hoặc người thừa kế của tác giả. Người được chuyển giao được coi là người nhận chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả.
<<678910>>

Hỗ trợ trực tuyến