Tư cách của người nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập công ty.

Câu hỏi:
Bạn 'Hoàng Như Ý - Email: ' hỏi:

TRƯỜNG HỢP TRỞ THÀNH TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Chào Luật sư, cho mình hỏi về vấn đề tư cách chuyển thành cổ đông sáng lập như sau: Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông khác mà không phải là cổ đông sáng lập và cũng được sự đồng ý của ĐHĐCĐ. Khi đó cổ đông nhận chuyển nhượng đối với cổ phần này do CĐSL nắm giữ CÓ TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP hay không? Do trong LDN 2005 có quy định về vấn đề : NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐỐI VỚI CỔ PHẦN DO CĐSL NẮM GIỮ thì đương nhiên trở thành CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP. Nhưng LDN 2014 lại bỏ quy định này. Nên theo LDN hiện hành, Luật sư sẽ giải quyết như thế nào ạ CẢM ƠN

Trả lời:

Chào bạn!
Với câu hỏi này, Luật Hải Nguyễn xin giải đáp thắc mắc như sau:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: 

"3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó."

Khác với luật Doanh nghiệp 2005, quy định cụ thể về việc chuyển nhượng:

"5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty."

Như vậy, theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì người nhận chuyển nhượng trong trường hợp này không đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Luật Hải Nguyễn, sđt: 0973 509 636

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.