Tư vấn trưởng ban kiểm soát có được kiêm nhiệm chức vụ quản lý?

Câu hỏi:
Bạn 'Hồ Thị Mơ - Email: thươngmo78@gmail.com' hỏi:

Hiện nay tôi đang làm Trưởng ban kiểm soát tại công ty có vốn nước ngoài trên 51%. Xin hỏi tôi kiêm nhiệm thêm chức vụ quản lý tại công ty có được không? Xin được tư vấn ah. Trân trọng

Trả lời:

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đại An Phát, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi xác định công ty của bạn thuộc loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần có vốn góp đầu tư nước ngoài (trên 51%) và bạn đang làm trưởng Ban Kiểm Soát của công ty. Căn cứ vào thông tin trên và các quy định của luật doanh nghiệp thì đối với Ban kiểm Soát trong công ty cổ phần theo quy định của pháp luật như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong Thư tư vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Luật doanh nghiệp 2014

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo như thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi xác định công ty của bạn thuộc loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần có vốn góp đầu tư nước ngoài (trên 51%). Căn cứ vào thông tin trên và các quy định của luật doanh nghiệp thì đối với Ban kiểm Soát trong công ty cổ phần theo quy định của pháp luật như sau:

1. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong công ty cổ phân, cơ cấu Ban kiểm soát thường bao gồm: Trưởng ban kiểm soát; Thành viên ban kiểm soát chuyên trách; Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách.

Theo quy định tại điều 163 thì cơ cấu của ban kiểm soát cụ thể như sau:

-  Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

- Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

Căn cứ theo điều 164 Luật doanh nghiệp thì Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

-  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

-  Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM KSV

Theo quy định tại điều 169 Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật doanh nghiệp;

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Có đơn từ chức và được chấp thuận;

-  Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định tại điều 165 Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp.

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

- Việc kiểm tra của Ban kiểm soát không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

-  Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

- Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

 Như vậy căn cứ theo quy định của luật doanh nghiệp thì đối với bạn hiện nay đã là trưởng Ban kiểm soát của công ty thì bạn không được kiêm nhiệm cùng lúc thêm chức vụ quản lý. Bạn là trưởng ban kiểm soát thì bắt buộc phải kiêm nhiệm thêm chức vụ kế toán viên của công ty hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Ngoài ra công ty của bạn sẽ phải căn cứ vào điều lệ quy định nếu có về tiêu chuẩn khác cao hơn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về việc trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm chức vụ quản lý công ty. Để được giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cụ thể Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An). Hoặc trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: Phòng 12A Chung cư viện chiến lược khoa học Bộ Công an, đường Nguyễn chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN để được chúng tôi hỗ trợ Quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp.

Trân trọng!

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.