Dịch vụ Công chứng

 • Điều kiện trở thành Công chứng viên
 • Điều kiện trở thành Công chứng viên

  Công chứng viên là người chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.
 • Hồ sơ công chứng di chúc
 • Hồ sơ công chứng di chúc

  Những tài liệu cần chuẩn bị khi làm hồ sơ yêu cầu công chứng di chúc: Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu): trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
 • Yêu cầu về việc công chứng bản dịch
 • Yêu cầu về việc công chứng bản dịch

  Những yêu cầu về việc công chứng bản dịch theo quy định của pháp luật. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện...
 • Công chứng văn bản từ chôi nhận di sản
 • Công chứng văn bản từ chôi nhận di sản

  Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.
 • Công chứng văn bản khai nhận thừa kế
 • Công chứng văn bản khai nhận thừa kế

  Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.
Hỗ trợ trực tuyến