Vấn đề hôn nhân khác

 • Phong tục tập quán trong PL Hôn nhân và gia đình
 • Phong tục tập quán trong PL Hôn nhân và gia đình

  Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với nhiều tập quán tốt đẹp, đa dạng, phong phú, quy định về việc áp dụng các phong tục tập quán trong pháp luật hôn nhân và gia đình thể hiện việc tôn trọng những tập quán tốt đẹp, đồng thời cũng làm rõ điều kiện để tập quán được áp dụng, nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
 • Yếu tố lỗi trong chế định ly hôn
 • Yếu tố lỗi trong chế định ly hôn

  Pháp luật về hôn nhân và gia đình trước khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được ban hành, khi đề cập đến trách nhiệm của các bên trong việc chia tài sản chung, trong quan hệ hôn nhân
 • Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
 • Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

  Hôn nhân và gia đình là vấn đề gần gũi đối với mỗi con người. Pháp luật hôn nhân và gia đình tại Việt Nam có những quy định rất cụ thể điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực này.
 • Quy định về điều kiện sinh con thứ 3
 • Quy định về điều kiện sinh con thứ 3

  Quy định về vấn đề sinh con thứ 3 được quy định chi tiết trong Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2010 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số. Theo đó, trong những trường hợp được quy định tại Điều 2, sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một đến hai con :
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến