Kết hôn với người nước ngoài

  • Kết hôn với người nước ngoài
  • Kết hôn với người nước ngoài

    Trong việc kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn.
Hỗ trợ trực tuyến