Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

Câu hỏi:
Bạn 'Đỗ Hưng Anh - Email: anhhung@gmail.com' hỏi:

Chào luật sư.! 

Tôi đang có dự định thành lập trung tâm ngoại ngữ, nhưng không biết thủ tục như thế nào? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT (gọi tắt Thông tư 03) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

1.Các loại hình trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 03, các loại hình trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Như vậy, cá nhân cũng có quyền mở trung tâm ngoại ngữ, bằng nguồn vốn của mình xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động.

2.Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

3. Thẩm quyền, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

- Thẩm quyền: Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 03, đối với các trung tâm ngoại ngữ do cá nhân đề nghị thành lập thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền) quyết định.

- Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;  Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; 

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+  Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

- Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.